Bohdan Nikitenko, Zhytomyr OWASP Chapter Leader at Stuzo: Qualified.One profile

Bohdan Nikitenko

alt

Zhytomyr OWASP Chapter Leader, Stuzo

Location: Philadelphia, United States

Stuzo team worked with Key clients:  Enterprise, agencies and startups